Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประมูลราคา ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห่องเตย หมู่ที่ 6 ไปหนองแวงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยามรักาษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านโนนบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสี่แยกโนนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคุลกพร้อมปรับเกลี่ยล้มกอง บ้านนาเจริญหมู่ที่ 8 เส้นหอนงควายชุม - เชื่องถนน 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยล้มกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการกวนข้าวทิพย์ ตามโครงการจัดงานประเพณีเดือนแปด (กวนข้าวทิพย์) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาองค์กรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาองค์กรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาองค์กรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสี่แยกโนนทอง หมู่ที่ 9 ไปเขตตำบลนากระแซง ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.2055 บ้านห่องเตย หมู่ที่ 6 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนบากไปตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 (ข้างโรงเรียน) ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสัมนาคุณ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุ-อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนดำเนินกิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงคลชโลธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก หมู่ที่10 เส้นหนองโนไปวัดป่าห่องเตย,จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห่องเตย หมู่ที่ 6 ไปหน่องแวงงาม,จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11,จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ),ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลงวัน อาหารและเครื่องดื่ม จัดทำเอกสาร และจ้างเหมาจัดทำดอกไม้แท่นกล่าวรายงานและโต๊ะประธาน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตามโครงการฝึกอบรมสัมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)และซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา),ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระหนองกุง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวแดง และโครงการจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระหนองโน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางววันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯในวันที่ 30 เมษายน 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA แบบ HILUX REVO หมายเลขทะเบียน กย 3087 อุบลราชธานี รหัสครุภัณฑ์ 001-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ตั้งแต่วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. อบต.นาเจริญ ปี 2561 (สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางววันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด),จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อฟอร์ดทะเบียนบบ6073อุบลราชธานี(สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง),ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองคลัง),จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก(กองการศึกษาฯ),ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดืิ่มประชุมสภา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง),ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ),ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง),ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด), ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด),ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ 11 เส้นข้างวัด 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย 4.โครงการ ปรับปรุงถนนดิน ป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านโ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านหนองบัวเเดง (สายหนองบัวเเดงน้อยเส้น 24)และจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นโนนบากเชื่อมต่อโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน/กองการศึกษา ฯ , ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดซื้อของรางวัล ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์,จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกเเต่งสถานที่เเละจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก,จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตำบลนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห่องคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสี่เเยกโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7บ้านโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านศรีนวลพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2561 (เทศกาลปีใหม่ ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย เดือน ม.ค.61-ก.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านนาเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตกลงราคาจ้างตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โครงการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 11 บ้านศรีนวลพัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห่องเตย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายแยก ทล.24 (กม. ที่ 320+567) ถึง บ้านนาเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโชคชัย หมู่ที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ