Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

     วันที่ 27 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลนาเจริญ

     วันที่ 21 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลนาเจริญ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ โดย นายอนิรุทธ์ ภาวะนา นายกฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลนาเจริญ จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมการจัดทำพานบายศรีสู่ขวัญ

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำพานบายศรีสู่ขวัญ .ให้กับประชาชนในตำบล ตลอดจนผู้ที่สนใจจะฝึกอบรมเพื่อนำไปปรับเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กำตนเองและครอบครัว ซึ้งอบรมเป็นเวลาทั่งสิ้น 3วัน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เพื่อดำเนินการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญจึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังในการประชุมสภาฯ วันดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญได้จัดทำโครงการออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ตามแนวทางและนโยบายของภาครัฐในการเสริมสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ

อ่านเพิ่มเติม...