Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เผยแพร่ข้อมูลโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

Share

     กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2558 -23 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบประกาศ และหนังสือสั่งการของหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น