Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

Share

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย