Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 07/12/60 ]
ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ [ 20/12/57 ]
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 01/10/57 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/09/56 ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/09/56 ]
รวมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ สมัยสามัญ [ 17/09/56 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/09/56 ]