Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการซ่อมผิวทางลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavement In Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านนาเจริญ

Share

     ประเมินราคากลาง กิจกรรมงานบำรุงรักษาทาง โครงการซ่อมผิวทางลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavement In Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รวมราคาค่าก่อสร้างประมาณคิดเป็นราคากลาง 3,593,500 บาท