Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลาง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต [ 30/10/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัด บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/02/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 23/02/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านโนนบากเชื่อมต่อเขตโคกสว่าง ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 14/02/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 บ้านศรีนวลพัฒนา ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/01/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/01/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 บ้านโชคชัย ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/01/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 บ้านโนนจิก ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/01/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านสี่เเยกโนนทอง ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/01/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านห่องคำ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/01/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/01/61 ]
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาเจริญ หมู่ 1 ตำบลนาเจริญ [ 12/12/60 ]
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาเจริญ หมู่ 8 ตำบลนาเจริญ [ 12/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ตำบลนาเจริญ [ 12/12/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกโนนทอง [ 08/12/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาเจริญ และเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาเจริญ [ 31/10/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นร่องไฮ หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกโนนทอง [ 26/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 6 (เชื่อมวัดห่องเตย) บ้านนาเจริญ [ 26/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดกลมพร้อมทำนบ ลำห้วยพาก บ้านหนองบาก หมู่ที่ 3 [ 20/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดกลมพร้อมทำนบ ลำห้วยแสง บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 [ 20/02/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 [ 16/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ [ 16/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ ตำบลนาเจริญ [ 16/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห่องเตย ตำบลนาเจริญ [ 16/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาเจริญ [ 16/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 11 บ้านศรีนวลพัฒนา ตำบลนาเจริญ [ 16/09/59 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ [ 08/08/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ [ 08/08/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ [ 08/08/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ [ 08/08/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ [ 08/08/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการ 89 ฝาย คลองสวยน้ำใส เพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน หมู่ที่ 1 บ้านนาเจริญ [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยนาพ่อใหญ่เมย) [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายข้างวัดป่าห่องเตย-หมู่ที่ 11) [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหนองโนน้อย) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกโนนทอง [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโชคชัย หมู่ที่ 7 [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห่อยเตย หมู่ที่ 6 (สายไปหนองแวง) [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนภายในหมู่บ้าน) บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนบาก หมู่ที่ 3 [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 (ซอยหนองบัวแดงน้อย) [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนจิก [ 01/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ ทางไปหนองควายซุม [ 01/02/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมผิวทางลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavement In Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านนาเจริญ [ 02/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยกโนนทอง [ 18/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโชคชัย [ 18/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ [ 11/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ไปบ้านห่องเตย หมู่ที่ 6 ถนน 2005 ตำบลนาเจริญ [ 10/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) [ 16/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) [ 16/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 [ 12/10/58 ]
รายงานการประทาณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 13/11/58 ]
รายละเอียดการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง [ 12/11/58 ]
รายงานประมาณราคากลางโครงการขยายผิวจราจร บ้านโชคชัย หมู่ที่ 7 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/06/58 ]
รายงานประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 [ 23/06/58 ]
รายงานประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 [ 23/06/58 ]
รายงานประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 [ 23/06/58 ]